Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnit

Juvan Kaskiin kylämaisema on yksi Etelä-Savon valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. Kuva: Leena Lahdenvesi-Korhonen.

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointien päätavoitteena oli tarkistaa aluevalikoima, arvoluokka sekä rajaukset vastaamaan uudistuneita maisemanhoidon toteuttamis- ja ohjausjärjestelmiä. Näitä ovat muun muassa maankäyttö- ja rakennuslaki, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, eurooppalainen maisemayleissopimus, luonnonsuojelulaki sekä maatalouden ympäristötuki.

Inventoinneissa keskityttiin maaseudun kulttuurimaisemiin, erityisesti viljelymaisemiin ja muihin alkutuotannon synnyttämiin maisemiin. Keskeisiä ovat perinteisessä asussa säilyneet, elinvoimaiset, luonnoltaan ja kulttuuriperinnöltään monipuoliset viljelymaisemakokonaisuudet kylineen, luonnonalueineen ja historiallisine kohteineen. Myös maisemanähtävyyksiä selvitettiin. 

Valtakunnallisten Inventointien tulosten perusteella koostetaan uusi ehdotus valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Ehdotuksen pohjalta on tarkoitus valmistella maisema-alueista uusi valtioneuvoston päätös.

MKN maisemapalvelut ovat laatineet  vuosina 2011-2015 seuraavien maakuntien valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnit:

Jaa